تماس با ما

ساعت پاسخگویی در روزهای:
■شنبه تا چهارشنبه:از ساعت ۱۲ الی ۲۲
■پنج شنبه و جمعه:از ساعت ۱۰ الی ۲۲
▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎
■تلفن بخش فنی آپشن ها:09198128085
■تلفن دفتر در موارد اضطراری:02166840343
ایمیل info@carmediashop.ir
▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎
واحد تعمیرات:
مهندس قاسمی یکتا :09354683180
فقط از ساعت ۱۰ صبح الی ۱۷ عصر